Wszyscy chętni na szkolenie uprawnień energetycznych Grupy G1 E proszeni są o dokonywanie wpłaty za egzamin w wysokości 280 zł (kurs dla uczniów szkoły jest bezpłatny, opłata tylko za egzamin)
Absolwenci i osoby spoza szkoły 330 zł (opłata za kurs 50 zł + egzamin 280zł)

Dane do przelewu:
Grupa Silesia Szkolenia Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Górnych Wałów 25
NIP 6312671204, REGON 367509110
Nr konta bankowego 62 1140 2004 0000 3902 7696 3391
dopisek EGZAMIN 7 kwietnia

Po dokonaniu wpłaty prosimy o wiadomość na adres e-mailowy szkoły zsz2murcki@poczta.onet.pl
w celu potwierdzenia ilości osób zdających egzamin – informacja potrzebna do zweryfikowania liczby zdających.
Jest możliwość otrzymania od firmy szkoleniowej faktury za szkolenie.


W dniu 7 kwietnia 2021 planowany jest kurs na uprawnienia energetyczne „SEP”
prosimy zainteresowanych o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 12 marca 2021 r.

Termin: 07.04.2021 r., szkolenie w godz. 9:00-13:00, egzaminy od godz. 13:00 (sala 36)

Opłata za szkolenie: 50 zł (zw. z VAT)- dla osób spoza szkoły
Obecni uczniowie szkoły nie wnoszą opłaty za szkolenie

Opłata za egzamin: 280 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych zw. z VAT) Egzamin Państwowy E* lub D* osobno dla każdej z grup. 

Opłata egzaminacyjna w przypadku uprawnień na dozór i eksploatację jest podwójna (2x280zł). 

Cena egzaminu (10% najniższej krajowej) zależna od Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r.


Opłata za egzamin od dnia 1 stycznia 2021 roku wynosi 280 zł co stanowi 10% wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
(Zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89/2003 poz.
828))
i (Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021
r. Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478) zarządza się, co następuje:
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości
2800 zł.
§ 2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.)

Skip to content