HISTORIA SZKOŁY

Po drugiej wojnie światowej, równocześnie z uruchamianiem kopalń przystąpiono do tworzenia i organizowania szkolnictwa górniczego. Wiosną 1951 roku rozpoczęła się budowa dużego gmachu internatu i szkoły.

Budynek wznoszono w otoczeniu lasów, na piaszczystej równinie należącej do byłych posiadłości księcia pszczyńskiego. Na lokalizacje szkoły wybrano więc okolice zdrowe i wyróżniające się pięknym krajobrazem.

1 września 1953 roku rozpoczęto pierwszy rok nauki. Obowiązki dyrektora objął Zbigniew Cielepa. W Zasadniczej Szkole Górniczej Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, tak bowiem brzmiała oficjalna nazwa szkoły, naukę rozpoczęło 202 uczniów, prawie ze wszystkich województw Polski. Otworzono cztery klasy pierwsze.  Długoletni pracownicy szkoły do dzisiaj wspominają zapał do pracy i nauki ówczesnych uczniów, ukończenie szkoły było dla nich często awansem społecznym. W roku szkolnym 1954/1955 szkoła liczyła już 331 uczniów, dyrektorem został zaś Antoni Sidor. W latach 61 – 67 szkoła działała pod patronatem kopalni „Murcki”, co odzwierciedla jej oficjalna nazwa: Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK Murcki. Rok 1962 to data powstania wieczorowego Technikum Górniczego, które powołano jako filię technikum w Katowicach – Brynowie.

Przełomowym momentem dla istnienia naszej placówki był rok 1967, kiedy to nasza szkoła dostała się pod opiekuńcze skrzydła kopalni Staszic. Dyrektorem zostaje Stefan Kossek.  Nasza szkoła przez lata była kuźnią kadr górniczych. Wśród naszych absolwentów znajdziemy sztygarów, kierowników oddziałów, nadsztygarów, a nawet dyrektora kopalni.  W 1974r. do istniejącego budynku dobudowano nowe skrzydło, w którym mieści się sześć sal lekcyjnych i dwa gabinety.

Cztery lata później powołano Zespół Szkół Zawodowych nr 2 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki.. Organizatorem szkół i nowym dyrektorem zostaje Ignacy Bijałd.

29 października 1979 roku otwarto szkolną Izbę Pamięci i Tradycji, w uroczystościach uczestniczyły żony murckowskich  powstańców śląskich.

2 marca 1980r. umiera Jarosław Iwaszkiewicz, poeta, prozaik, muzyk i tłumacz, wielki erudyta, który był również redaktorem naczelnym miesięcznika „Twórczość”, prezesem Związku Literatów Polskich, posłem na sejm. Już 8 marca 1980r. zostaje on patronem szkoły, a jej nazwa brzmiała od tego czasu – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Katowicach im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach..

Poeta był silnie związany ze Śląskiem, a wyrazem tego było przyznanie mu tytułu Honorowego Górnika Kopalni Staszic. W swoim ostatnim liście do górników pisał:

”Chciałbym, aby ten tytuł nabrał rzeczywistego znaczenia, oznaczając pewna więź moralną powstałą między mną, pisarzem, a polskimi robotnikami. Chciałbym, aby Wasza praca jednoczyła nas wszystkich w tym ludzkim żywocie, który z natury oddany być musi twórczości dla dobra wszystkich”.

Najważniejszym gościem zaproszonym na uroczystość nadania imienia była córka poety Maria Iwaszkiewicz – Wojdowska.

W 1980 roku dyrektorem zostaje Zygmunt Gierka., który kieruje szkołą przez trzy lata. Jego następcą zostaje Stanisław Budzikur. Sprawował tę funkcję nieprzerwanie do 2001 roku, czyli przez 18 lat.

1991 rok to data powstania technikum dziennego. W 1993r. powołano Liceum Ekonomiczne. Szkoła rozszerzyła znacznie swój profil nauczania, dostosowując się do zmieniających się realiów gospodarczych.

Niestety, reforma górnictwa i likwidacja szkół górniczych w 2003r. stawiała pod znakiem zapytania istnienie naszej szkoły. W tym trudnym czasie pomocą służył  Prezydent Miasta Katowice – Piotr Uszok, Rada Miasta Katowice, Komisja Edukacji, Dyrektor kopalni i radni oraz Kuratorium Oświaty. W 1999 roku powstaje Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum. Od tego roku organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Katowice.

Nasze korytarze zaczęły rozbrzmiewać gwarem gimnazjalistów, a szkoła ożywiana jest ich pomysłami. Po gruntownym remoncie gimnazjum zajęło pomieszczenia dawnego internatu i w krótkim czasie stworzono tam nowoczesną szkołę, w 2001r. dyrektorem zostaje –

mgr  W. Saracki i jest nim do sierpnia 2006r.

W 2005 roku ponownie rozpoczęły naukę w naszej szkole klasy górnicze z gwarancją zatrudnienia przez Katowicki Holding Węglowy, gdyż zostało podpisane porozumienie pomiędzy Katowickim Holdingiem Węglowym S. A. a szkołą w sprawie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych.
W myśl tego porozumienia absolwenci naszej szkoły do dnia dzisiejszego (górnicy i elektrycy) mają zagwarantowane zatrudnienie, fundowane stypendia dla najlepszych, możliwość odbywania praktyk na terenie kopalń KHW S. A. oraz kształcenia praktycznego na polu szkoleniowym utworzonym na terenie KWK „Wujek”.

1 września 2007r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Iwona Goźlińska (po raz pierwszy w historii placówką kieruje kobieta), która piastuje tę funkcję do dzisiaj. W tym samym roku ostatni absolwenci ZSZ opuszczają mury naszej szkoły. Od tego czasu budynek szkoły jest nieustannie modernizowany i staje się coraz bardziej funkcjonalny, dostosowany do potrzeb uczniów oraz wymogów nowoczesnego nauczania.

w 20011r. kończy działalność XVII Liceum Ogólnokształcące, jednocześnie zostaje otwarty nowy kierunek kształcenia – technik obsługi turystycznej.

W związku z reformą edukacji w 2017r. z dniem 1 września Gimnazjum nr 17 zostało przekształcone w Branżową Szkołę I Stopnia nr 12, dzięki czemu chcemy w najbliższej przyszłości  kształcić młodzież w następujących kierunkach:

– ogrodnik

– elektryk,

– elektromechanik,

– górnik eksploatacji podziemnej.

W czerwcu 2018r. na terenie naszej placówki nastąpi otwarcie oraz rozpocznie się realizacja projektu unijnego utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z ogrodem sensoryczno – botanicznym, co na pewno przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców dzielnicy jak i miasta.

Szkoła widoczna jest w środowisku lokalnym i pozytywnie postrzegana. Współpracujemy z instytucjami kultury, uczelniami wyższymi, pracodawcami, realizujemy projekty edukacyjne i unijne. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na polu naukowym, zawodowym, sportowym i artystycznym. Co roku uczniowie naszej szkoły są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Katowice, Prezesa KHW S. A. Samorząd Szkolny działa prężnie organizując różne imprezy i uroczystości szkolne i środowiskowe oraz akcje charytatywne, młodzież bierze udział w wolontariacie. Uczniowie mają do dyspozycji bogato wyposażone pracownie, sale lekcyjne, pracownie komputerowe, bibliotekę z czytelnią, warsztaty, boiska sportowe, dzięki czemu proces dydaktyczny jest wspierany przez nowoczesne technologie.

Przez ponad 60 lat mury naszej szkoły opuściły rzesze uczniów. Wielu z nich kontynuuje naukę na wyższych uczelniach. Często powracają do nas (także jako nauczyciele), mówiąc że tu czuli się naprawdę dobrze i doceniają wysiłki nauczycieli.

Skip to content