“Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkól nr 2 w Katowicach”.

Nasza szkoła jest beneficjentem programu POWER współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie biorą udział w zagranicznych praktykach zawodowych. Program jest współfinansowany przez Fundusze Europejskie i zakłada 3 wyjazdy na 28 dni do Irlandii w celu odbycia tam praktyk zawodowych i podniesienia swoich kompetencji przez uczniów naszej szkoły. Na taką zagraniczną praktykę uczeń może wyjechać tylko raz.

Regulamin rekrutacji do programu POWER (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej)

Regulamin rekrutacji .

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.

REKRUTACJA – PIERWSZY WYJAZD NA PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTU

Dokument ,,Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie” należy pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać z sekretariatu szkoły, wypełnić i przekazać p. Katarzynie Polańskiej lub p. Beacie Maczudze do 17 grudnia 2019 r.

Komisja Rekrutacyjna

Uwaga – wyciąg z regulaminu:

“(…)

§ 3

Zasady rekrutacji uczestników do Projektu

 1. Rekrutację do Projektu przeprowadzi Beneficjent Projektu.
 1. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 1. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznanie, itd.
 1. Utworzona zostanie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład której wejdą: Dyrektor Szkoły, nauczyciele przedmiotów zawodowych (po jednym dla każdego z profili), nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu oraz pedagog.
 1. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani na podstawie przeprowadzonej w Szkole rekrutacji. Rekrutacja będzie poprzedzona akcją informacyjną na temat Projektu w Szkole i będzie skierowana do uczniów i ich rodziców/opiekunów.
 1. Zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów i uczniów podczas spotkań informacyjnych, na szkolnej tablicy ogłoszeń , stronie internetowej Szkoły oraz w sekretariacie Szkoły.
 1. Zgłoszenie chęci do udziału w Projekcie nastąpi poprzez złożenie przez ucznia w sekretariacie szkoły poprawnie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego. Formularze rekrutacyjne będą dostępne do pobrania i wypełnienia w sekretariacie Szkoły i na stronie internetowej Szkoły. Uczniowie zobowiązują się do podania prawdziwych informacji w Formularzach rekrutacyjnych.
 1. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych.
 1. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:
 • średnią ocen z przedmiotów zawodowych (ostatni semestr lub oceny końcoworoczne)
 • ocenę z języka angielskiego (ostatni semestr lub ocena końcoworoczna)
 • frekwencję na zajęciach lekcyjnych (ostatni semestr lub rok)
 • opinię wychowawcy na temat zaangażowania ucznia w życie klasy i szkoły i przestrzegania zasad współżycia społecznego
 • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (w ciągu ostatniego roku) z języka angielskiego i przedmiotów zawodowych
 • ‘mniejsze szanse’, czyli sytuacja materialna i społeczna kandydata (na podstawie decyzji wychowawcy i pedagoga szkoły).

Zasady przydzielania punktów przy rekrutacji:

a) średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz ocena z języka angielskiego w skali

punktowej:

poniżej 2 = 0 pkt.

2, 00 = 2 pkt.

2,01 – 2,50 = 3 pkt.

2,51 – 3,00 = 4 pkt.

3,01 – 3,50 = 5 pkt.

3,51 – 4,00 = 6 pkt.

4,01 – 4,50 = 7 pkt.

4,51 – 5,00 = 8 pkt.

5,01 – 5,50 = 9 pkt.

5,51 – 6,00 = 10 pkt.

b) frekwencja na zajęciach lekcyjnych

do 50% = 0 pkt.

51% – 55% = 1 pkt.

56% – 60% = 2 pkt

61% – 65% = 3 pkt.

66% – 70% = 4 pkt

71% – 75% = 5 pkt.

76% – 80% = 6 pkt

81% – 85% = 7 pkt.

86% – 90% = 8 pkt

91% – 95% = 9 pkt.

96% – 100% = 10 pkt

c) opinia wychowawcy

skala od 0 pkt. do 10 pkt. zgodnie z zasadami WZO

naganny = 0 pkt.

nieodpowiedni = 1 pkt.

poprawny = 4 pkt.

dobry = 6 pkt.

bardzo dobry = 8 pkt.

wzorowy = 10 pkt.

ocena 0 pkt. Pozbawia ucznia możliwości wzięcia udziału w projekcie.

d) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

udział w konkursie = 1 pkt.

dojście do finału = 2 pkt.

3 miejsce = 3 pkt.

2 miejsce = 4 pkt.

1 miejsce = 5 pkt.

e) uczeń z “mniejszymi szansami” otrzymuje dodatkowo 5 pkt.

 1. O zakwalifikowaniu danego ucznia do Projektu będzie decydować suma uzyskanych punktów z kryteriów rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 9. pkt a-e. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą ilość punktów.
 1. W czasie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się kwalifikacja uczniów do udziału w Projekcie. Zostanie wyłoniona lista uczniów zakwalifikowanych do Projektu, a także lista rezerwowa Uczestników Projektu.
 1. Komisja Rekrutacyjna poda do ogólnej wiadomości rekrutacyjną listę przyjętych oraz rezerwowych Uczestników Projektu. Wyniki zostaną opublikowane na szkolnej tablicy ogłoszeń i dostępne będą w sekretariacie Szkoły.
 1. W przypadku równej liczby punktów kandydatów, o zakwalifikowaniu będzie decydował test z języka angielskiego zawodowego, przygotowany przez nauczyciela języka angielskiego.
 1. Procedura odwoławcza od decyzji Komisji Rekrutacyjnej będzie wynosić 7 dni kalendarzowych. Uczeń lub jego opiekun prawny ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, która będzie miała 7 dni na rozpatrzenie odwołania i udzielenie pisemnej odpowiedzi.
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby znajdującej się na liście zakwalifikowanych uczestników jej miejsce zajmie kolejno pierwsza osoba z listy rezerwowej. W przypadku ucznia/uczennicy niepełnoletniego/niepełnoletniej, jeśli rodzice/opiekunowie nie wyrażą zgody na wzięcie udziału w Projekcie, do Projektu kwalifikuje się pierwszy uczeń/uczennica z listy rezerwowej, pod warunkiem że jego/jej rodzice/opiekunowie wyrażą zgodę na udział w Projekcie jeśli jest niepełnoletni/a.
 1. Dokumenty złożone po upływie wyznaczonych terminów lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Rekrutacyjną
 1. Przyjęcie nowych uczestników do Projektu po upłynięciu terminu zgłoszeń będzie możliwe, jeśli z usprawiedliwionych przyczyn uczestnik zakwalifikowany do Projektu zrezygnuje z udziału w Projekcie lub z innej przyczyny zostanie skreślony z listy uczestników zakwalifikowanych do Projektu lub gdy liczba Uczestników Projektu będzie niższa, niż zakładana.
 1. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez komisję rekrutacyjną. (…)”

Spotkanie z przedstawicielką firmy Your International Training

Uczniowie naszej szkoły spotkali się z przedstawicielką firmy Your International Training, która opowiadała im o praktykach w Irlandii, na które mogą wyjechać nasi uczniowie. Uczniowie wysłuchali również krótkiego wprowadzenia do procesu rekrutacji, informacje te podała szkolna koordynator projektu.

Skip to content