Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im J. Iwaszkiewicza w Katowicach

z dnia 19 października 2020r.

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 11.01.2017r . poz. 59),

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481, 1818 i 2197),

Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

w celu zapewnienia właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących zasady organizacji i pracy szkoły w odniesieniu do:

(…)

§ 1

Organizacji nauczania na odległość tzw. e – learningu

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy.

2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:

 1. kontakt e – mail na adres: zsz2murcki@poczta.onet.pl,
 2. kontakt telefoniczny: tel. 32 255 61 31 tel. kom. 603662744,

(…)

5. Zalecam aby zdalne nauczanie miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami)
z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych, np:

 • Microsoft 365
 • dziennik vulcan
 • inne

6. W celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy
z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy edukacyjnej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

9. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.

(…)

§ 2

Obowiązki wychowawców w zakresie e – learningu

Wychowawca ma obowiązek:

1. Ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia,

2. Wskazania sposobu kontaktu (np. e – mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami,

3. Reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,

4. Wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

(…)

§ 5

Zasady współpracy placówki z sanepidem

1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.

2. Dyrektor szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.

3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor placówki niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno – sanitarną.

4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor placówki niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno – sanitarną.

5. Dyrektor szkoły, placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji epidemiologiczno – sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

Kontakt do pracownika sanepid: 32 253 24 61

§ 6

Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym

1. Dyrektor placówki utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.

2. Dyrektor placówki informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

3. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych uczniów, dyrektor placówki w porozumieniu z sanepidem oraz organem prowadzącym, ustali alternatywne formy kształcenia.

4. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor placówki zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.

§ 7

Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

1. Dyrektor placówki utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

2. Dyrektor placówki informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny
o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

(…)

§ 8

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

1. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, egzaminy semestralne przeprowadza się
w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych (art. 44k ust.1 ustawy o systemie oświaty).

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i semestralnych w czasie trwania epidemii określa załącznik nr 4.

(…)

§ 10

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem.

2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikatory społecznościowe.

3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora /placówki.

4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub poprzez platformę.

(…)

§ 12

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia
w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 6.

§ 13

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.

2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 7.

§ 14

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 8.

§ 15

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.

3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 9.

(…)

§ 16

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie placówki

1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

2. W celu poprawy bezpieczeństwa w okresie epidemii dyrektor powołuje zespół zarządzania kryzysowego.

3. W skład zespołu wchodzą osoby stanowiące wsparcie dyrektora w zarządzaniu
i organizowaniu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii. Mogą to być: wicedyrektorzy, pedagog szkolny.

4. Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom/wychowankom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

5. W placówce i na stronach internetowych opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

6. Dyrektor placówki ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem (praca zdalna, praca w cyklu okresowym, zastosowanie systemu dyżurów).

7. Pracownicy szkoły przychodzą do pracy tylko i wyłącznie na wezwanie dyrektora placówki lub zgodnie z określonym i przekazanym harmonogramem dyżurów;

8. W placówce do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych
i zagranicznych;

9. Na terenie placówki bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;

10. Pracownicy placówki oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się
i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

11. Szczegółowe zalecenia w oparciu o zalecenia GIS:

Do szkoły przychodzą osoby zdrowe oraz wszyscy Ci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji lub w izolacji w warunkach domowych:

– pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach,

– rodzice czy opiekunowie uczniów,

– osoby wynajmujące sale na terenie szkoły,

– osoby z zewnątrz.

Po wejściu do szkoły wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz założenia maseczek, przyłbic lub innych osłon zakrywających usta i nos, których noszenie obowiązuje na korytarzach szkolnych oraz w sekretariatach.

 1. zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw przez Internet,
 2. promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem
  na bazie alkoholu (min. 60%),
 3. upewnić się, że osoby przebywające na terenie placówki mają dostęp
  do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą,
 4. umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane,
 5. wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce (grafika),
 6. zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty
  w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa
  i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania,
 7. zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

– powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,

– wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem,

12. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia

800 190 590

13. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zakażenia koronawirusem, lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie w stanie epidemii możesz również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach pod nr tel. 322532461
Adresy stron, z których pozyskujemy informacje:

www.gis.gov.pl

www.mz.gov.pl

www.men.gov.pl

www.gov.pl

www.kuratorium.katowice.pl

www.zs2.katowice.pl

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Katowice, dnia 19.10.2020r.

Iwona Goźlińska- Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach

Załączniki

Załącznik nr 1

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami

1. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.

2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:

– poczty elektronicznej e-maili

– telefonów komórkowych i stacjonarnych

– innych ustalonych wcześniej komunikatorów

3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 4

Procedury określające warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty

1. Dyrektor szkoły w korespondencji e – mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia.

2. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi.

3. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia.

4. Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do e – learningu pozwalających
na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej.

5. Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e – learningowej.

6. W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci,
w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie placówki po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.

7. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora placówki, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.

8. Dyrektor placówki uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.

10. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego.

11. W przypadku zastrzeżenia rodziców ucznia co do zgodności z prawem
i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic uczenia na prawo w ciągu dwóch dni
od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia.

12. Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia w formie e – learningowej sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.

13. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

Załącznik nr 8

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, pedagog.

3. Dyrektor powołuje przewodniczącego – pedagoga, który będzie odpowiedzialny za zdalny kontakt z dyrektorem szkoły.

4. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.

5. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia
i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

6. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.

7. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów
i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.

8. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów,
aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie
do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.

9. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.

10. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy.

11. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły/placówki.

12. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub poprzez e – dziennik.

Załącznik nr 9

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

1. Każdy pracownik placówki korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest
do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.

2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi placówki zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.

3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.

4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik placówki zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.

5. Po zakończeniu pracy, pracownik placówki zobowiązany jest:

– wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,

– zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne
i optyczne na których znajdują się dane osobowe.

6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików
(np. podczas współużytkownania komputerów).

7. Pracownicy placówki, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.

8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej

1. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.

2. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska).

3. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.

4. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.

5. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów
w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.

6. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.

7. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.

8. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:

– wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,

– zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.

9. Hasła powinny składać się z 8 znaków.

10. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.

11. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.

12. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł
na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać
pod klawiaturą lub w szufladzie.

13. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.

14. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.

15. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.

16. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.

17. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.

18. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie
do różnych systemów.

19. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu

1. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom
o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.

2. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.

3. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje
o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).

4. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.

5. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”.

Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.

6. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania
lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.

Zasady korzystania z poczty elektronicznej

1. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.

2. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.

3. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże
i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem
lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.

4. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.

5. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł
w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.

WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, pdf, exe w mailach. Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.

WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki
do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.

6. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!

7. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.

8. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.

9. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie
w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.

10. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.

11. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści
o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Skip to content