Celem projektu Śląska Szkoła Ćwiczeń jest stworzenie przestrzeni do spotkania dwóch środowisk (szkolnego i naukowego) w celu utworzenia płaszczyzny
wzajemnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości innowacyjnych metod, narzędzi i innych struktur przyczyniających się do procesu uczenia się przez całe
życie w sposób twórczy, przedsiębiorczy, otwarty społecznie, łączący świat szkoły i świat nauki do 31 sierpnia 2022r.

Projekt przewiduje organizację rożnego rodzaju form wsparcia opartych na warsztatach (w tym metodycznych), szkoleniach, seminariach, indywidualnych
konsultacjach mających na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli oraz trenerów (nauczycieli) szkoły ćwiczeń (nabywania umiejętności skutecznego
nauczania – uczenia się uczniów, nabywania kompetencji korzystania z nowoczesnych technologii, rozwijanie umiejętności kluczowych, myślenia aby móc zwiększyć wykorzystanie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów umiejętności kluczowych i uniwersalnych, co realizuje cel szczegółowy PO WER.

OBSZARY WSPARCIA

● językowym(w szczególności kompetencje kluczowe nr 1, 2, 5, 6, 7, 8)
● przyrodniczym (w szczególności kompetencje kluczowe nr 1, 3, 4, 5, 7)
● ICT (w szczególności kompetencje kluczowe nr 1, 3, 4, 5, 7)
● matematycznym (w szczególności kompetencje kluczowe nr 1, 3, 4, 5, 7)

UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW

Ważną potrzebą uczestników projektu jest także rozwijanie w ramach każdego z obszarów umiejętności takich, jak:
umiejętność rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia,
włączanie nauczania eksperymentalnego,
zdolność do współpracy, m. in. poprzez sieci współpracy,
umiejętność kreatywnego myślenia i myślenia komputacyjnego,
psychologiczna zdolność do samoregulacji,
umiejętność swobodnego korzystania z narzędzi TIK w nauczaniu,
samodzielnego przygotowywania materiałów metodycznych, edukacyjnych oraz programów nauczania.

SZKOŁY TWORZĄCE “ŚLĄSKĄ SZKOŁĘ ĆWICZEŃ”

 • Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach,
  Obecnie w szkole kształci się 821 uczniów (w tym 433 uczennic) w 34 klasach. W szkole pracuje 82 nauczycieli (69K, 13M), w tym 14 dyplomowanych (13K).
  W SP 33 będą realizowane kompetencje kluczowe w zakresie języka angielskiego obejmujące umiejętność posługiwania się językami obcymi (słuchanie, czytanie, pisanie umówienie).
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach,
  Obecnie w szkole kształci się 749 uczniów (w tym 489 uczennic) w 22 klasach. W szkole pracuje 57 nauczycieli (43K,14M), w tym 20 dyplomowanych (15K)
  W III LO będą realizowane kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczych obejmujących umiejętności w obszarze przedmiotów biologia, chemia, fizyka, geografia
 • Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach
  Obecnie w szkole kształci się 206 uczniów (w tym 95 uczennic) w 10 klasach. W szkole pracuje 34 nauczycieli (28K,6M), w tym 10 dyplomowanych (10K).
  W ZS 2 będą realizowane kompetencje kluczowe obejmujące umiejętności z zakresu matematyki oraz informatyki.

Szkoły wspierane -10 szkół różnego typu:
osiem miejskich (gminy miejskiej Katowice) i dwie wiejskie (gminy Świerklaniec, województwo śląskie).

 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach – 257 uczniów, 33 nauczycieli (21K)
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Curie-Skłodowskiej w Katowicach – 184 uczniów, 32 nauczycieli (33K)
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami integracyjnymi im. T. Kościuszki w Katowicach – 377 uczniów, 67 nauczycieli (60K)
 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach – 259 uczniów, 33 nauczycieli (29K)
 • Szkoła Podstawowa nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach – 396 uczniów, 54 nauczycieli (49K)
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach – 274 uczniów, 40 nauczycieli (33K)
 • Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach – 307 uczniów, 40 nauczycieli (35K)
 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach – 392 uczniów, 16 nauczycieli (15K)
 • Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Świerklańcu (gmina wiejska) – 377 uczniów, 53 nauczycieli (49K)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu (gmina wiejska) – 200 uczniów, 26 nauczycieli (24K)
Katowice - dla odmiany
Skip to content