Deklaracja dostępności

01 wrzesień 2020

WSTĘP:

Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zs2.katowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły tj. Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Prosimy skontaktować się z sekretariatem szkoły zsz2murcki@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 255 61 31 lub 32 255 80 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 1. Dostępność wejścia do budynku: Wejście do budynku posiada dostosowanie dla osób niepełnosprawnych (prowizoryczne dwa podjazdy bez poręczy)

 2. Dostosowanie korytarzy: Brak

 3. Dostosowanie schodów: Brak

 4. Dostosowanie wind: Brak

 5. Dostosowanie pochylni: Brak

 6. Dostępność platform: Brak

 7. Dostępność informacji głosowych: Brak

 8. Dostępność pętli indukcyjnych: Brak

 9. Parking dostępny. Brak wydzielenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

 10. Prawo wstępu z psem asystującym: Możliwe

 11. Dostępność tłumacza języka migowego: Brak

Skip to content