Rodzice, Uczniowie!

Witając wszystkich w tym nowym roku życzę zdrowia, spokoju, poczucia bezpieczeństwa oraz tego abyśmy jak najszybciej wrócili do formy nauki stacjonarnej.

W związku z powrotem młodzieży z ferii, w oparciu o rozporządzenie MEiN, przekazuję Państwu i uczniom najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły do końca stycznia 2021r.

1. Do końca lutego w przypadku kształcenia ogólnego – obowiązuje system nauki zdalnej według nowego planu zajęć (opublikowany na Vulcanie).

2. Według rozporządzenia MEiN – od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Dlatego korzystamy z tej możliwości i kształcenie praktyczne uczniów naszej szkoły w zawodach technik ogrodnik, ogrodnik, technik elektryk, elektryk (pracownie, zajęcia praktyczne) będzie odbywać się w systemie stacjonarnym według planu oraz informacji, którą przekażą nauczyciele zawodu lub wychowawcy (proszę do niedzieli na bieżąco sprawdzać wiadomości na vulcanie).

3. Dla uczniów klasy 4AT będą organizowane konsultacje.

Wyżej wymienione zajęcia odbywać się będą według wytycznych MEiN, GIS i MZ dla szkół, w małych grupach oraz w reżimie sanitarnym (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk, w czasie przerw oraz po, bieżąca dezynfekcja pomieszczeń, toalet, poręczy, kontaktów, klamek itp. przez personel obsługi).

Uwaga!

Wyciąg z obowiązującego w szkole Regulaminu związany z COVID-19

1. Do szkoły przychodzą osoby zdrowe oraz wszyscy Ci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji lub w izolacji w warunkach domowych:

– pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach,

– rodzice czy opiekunowie uczniów,

– osoby wynajmujące sale na terenie szkoły,

– osoby z zewnątrz.

Po wejściu do szkoły wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz założenia maseczek, przyłbic lub innych osłon zakrywających usta i nos, których noszenie obowiązuje na korytarzach szkolnych oraz w sekretariatach.

Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest przy wejściach oraz w każdej sali, pracowni, warsztatach szkolnych.

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:

– częste mycie rąk,

– odpowiednia ochrona podczas kichania i kaszlu,

– unikanie dotykania oczu, nosa, ust,

– posiadanie własnego jedzenia i picia.

3. Po każdych zajęciach lekcyjnych następuje wietrzenie sal.

4. Po każdej przerwie następuje mycie toalet oraz dezynfekcja poręczy na klatkach schodowych, klamek oraz kontaktów.

5. Przybory, przedmioty lub sprzęty używane w czasie zajęć lekcyjnych, warsztatowych lub na pracowniach, są myte lub dezynfekowane na bieżąco.

6. Na zajęciach z użyciem komputerów i innych przedmiotach informatycznych używa się rękawiczek jednorazowych.

7. Codziennie po zakończonych zajęciach myte są blaty ławek, biurek, monitory, klawiatury.

Wejście do sekretariatów dla osób z zewnątrz – gabinety nr 27, 31, 32 odbywa się przez portiernię przy głównym wejściu do szkoły, po wpisaniu się do księgi ewidencji wejść i wyjść oraz po uprzednim zdezynfekowaniu rąk i zasłonięciu ust i nosa (w sekretariacie przebywa 1 osoba).

Uczniowie korzystają z sekretariatów w czasie przerw po uprzednim zdezynfekowaniu rąk i zasłonięciu ust i nosa (w sekretariacie przebywa 1 osoba).

Uczniowie i nauczyciele w czasie przerw 5 min. oraz w razie niepogody przebywają na korytarzach, w czasie przerw 10 min. na zewnątrz budynku.

Przemieszczanie się na zajęcia w czasie przerw w budynku odbywa się w maseczkach, przyłbicach lub innych osłonach ust i nosa oraz w odpowiednim dystansie – minimum 1,5m.

W celu odizolowania ucznia z objawami chorobowymi w szkole utworzono izolatoria, gdzie uczeń do przyjazdu rodziców będzie przebywał pod opieką nauczyciela lub pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły (w czasie wspólnego przebywania tych osób w pomieszczeniu obowiązuje odległość 2m odstępu dodatkowo można założyć maseczkę, przyłbicę lub inną osłonę ust i nosa). Są to pomieszczenia:

– gabinet higienistki

– sekretariat nr 81

– pokój nr 12

Po zauważeniu objawów chorobowych u ucznia (złe samopoczucie, kaszel, katar, gorączka, bóle), dyrektor szkoły informuje o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów, którzy są zobowiązani do jak najszybszego odebrania ucznia ze szkoły.

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:

– kontakt stacjonarny po uprzednim umówieniu się telefonicznie, przez dziennik vulcan lub e-mailem,

– kontakt e-mail na adres: zsz2murcki@poczta.onet.pl,

– kontakt telefoniczny: tel. 32 2556131 tel. kom. 603662744

Sekretariat szkoły będzie czynny stacjonarnie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 14:00 dla uczniów i rodziców.

Skip to content