ETAPY PRAC

Utworzenie CEE wynika z ogólnej potrzeby popularyzacji wiedzy z zakresu ekologii oraz kształtowania postaw proekologicznych oraz przede wszystkim konieczności ochrony różnorodności biologicznej, począwszy od swojego najbliższego otoczenia.

   W związku z tym, iż szkoła oprócz prowadzonej na co dzień działalności statutowej bardzo mocno angażuje się w zadania proekologiczne, działając na korzyść środowiska oraz społeczności lokalnej, poprzez organizację warsztatów, konkursów, sprzątania dzielnicy, lasu i okolicy oraz szkoleń z zakresu poszerzania wiedzy i świadomości ekologicznej wśród uczniów, latem 2015 roku powstała inicjatywa utworzenia w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach Centrum Edukacji Ekologicznej, w ramach realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi – 2 145 752,84 zł., w tym współfinansowanie UE – 1 753 741,52 zł. oraz wkład własny Miasta – 309 483,82 zł.

Na początku projekt miał  polegać jedynie  na adaptacji wybranych pomieszczeń szkoły na: pracownię komputerową, plastyczną oraz salę audiowizualną, Po oględzinach nieczynnego boiska sportowego zdecydowano również o utworzeniu na jego terenie kompleksu przyrodniczego oraz adaptacji dwóch pomieszczeń szkolnych na pokoje socjalne dla pracowników CEE oraz Zakładu Zieleni Miejskiej. 

    W grudniu 2015r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, w sierpniu 2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie i rozpoczęła się jego realizacja.

Prace  zapoczątkował remont  klas  oraz pomieszczeń socjalnych. Adaptacja tych pomieszczeń na  zaplanowane sale CEE była kompleksowa i polegała na generalnym remoncie od położenia   nowych podłóg,  poprzez burzenie ścian, wymianę instalacji elektrycznej, drzwi, po malowanie. Przed remontem sale były klasami, w których odbywały się zajęcia z historii (sala 20), z języka angielskiego (sala 23) oraz zajęcia z turystycznych przedmiotów zawodowych (sala 22).  W obecnym pokoju nauczycielskim CEE funkcjonował sklepik szkolny.

Tak to wyglądało:

Sala 20

kiedyś:

teraz:

Sala 22

kiedyś:

   

teraz:

  

 Sala 23

kiedyś:

teraz:

 

Sale te będą  przeznaczone dla dzieci, młodzieży ZS nr 2 oraz okolicznych placówek oświatowych, studentów, mieszkańców dzielnicy Murcki oraz innych dzielnic Katowic, nauczycieli i innych osób odwiedzających.

            W ramach projektu przewidziane są działania edukacyjne, które będą odbywały się w 3 zaadoptowanych na ten cel pracowniach w budynku szkoły. Planowana jest organizacja zajęć edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, konferencji, pokazów filmów przyrodniczych, konkursów związanych z ekologią, wystaw prac plastycznych (cyklicznych oraz okazjonalnych) dla osób w różnych grupach wiekowych.

 

     W pracowniach plastyczno – komputerowych będą tworzone afisze, plakaty, biuletyny, ulotki oraz filmy promujące postawy proekologiczne. Oprócz tego w pracowni plastycznej będą odbywały się zajęcia z wykorzystaniem pras graficznych oraz pieca do wypalania gliny.

 

Tak wyglądały etapy prac podczas tworzenia

ogrodu sensoryczno – botanicznego.  

  Wszystko rozpoczęło się we wrześniu 2017r. 

Dzisiaj wygląda to tak:

                          

 

   W realizację projektu zaangażowane są następujące wydziały Urzędu Miasta Katowice oraz jednostki organizacyjne:

  • Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach (nadzór nad rzeczową realizacją projektu – całościowo, zarządzanie całym obiektem po realizacji inwestycji),
  • Wydział Edukacji (nadzór merytoryczny nad częścią prac związanych z edukacją),
  • Wydział Kształtowania Środowiska (przygotowanie dokumentacji, nadzór merytoryczny nad częścią prac związanych ze środowiskiem),
  • Wydział Inwestycji (nadzór merytoryczny nad częścią prac związanych z adaptacją pomieszczeń oraz utworzeniem kompleksu przyrodniczego),
  • Wydział Funduszy Europejskich (przygotowanie wniosku aplikacyjnego, nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z umową na dofinansowanie oraz rozliczenie środków UE),
  • Zakład Zieleni Miejskiej(nadzór merytoryczny nad częścią prac związanych z kompleksem przyrodniczym oraz zarządzanie nim po realizacji projektu).

 

Dzięki powstaniu CENTRUM  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach otwarto nowe kierunki kształcenia – w Technikum 16 – technik ogrodnik oraz w Branżowej Szkole nr 12 (wchodzącej w skład zespołu) – ogrodnik.

W przyszłości będziemy starać się o technika ochrony środowiska, czy technika systemów energii odnawialnej.

O4.10.2018r. OTWARCIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 

IM. J. IWASZKIEWICZA

 

W KATOWICACH

   

     W uroczystym otwarciu Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach byli obecni:  Prezydenta Miasta Katowice doktor Marcin Krupa, przedstawiciele Wydziału Edukacji i Sportu w osobach – pana Naczelnika Sławomira Witka, zastępcy naczelnika pani Grażyny Burek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, radni  Rady Miasta Katowice


wiceprzewodniczący – pan Marek Chmieliński, pani Patrycja Grolik, pan  Dariusz  Łyczko, Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska – pani Barbara Lampart  wraz z pracownikami, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektor  CUW – pan Ryszard Jaworski, Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej Mieczysław Wołosz wraz z zastępcą  panią Magdaleną Biela, prelegent profesor Uniwersytetu Śląskiego pan Piotr Skubała, przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 – pani Beata Antkowiak, pan Gabriel Tomczak, pan Jan Broda oraz  Stanisław Węgliński, ksiądz proboszcz Paweł  Szumilas, MDK „Południe” – kierownik pan Aleksander Uszok, dyrektor Miejskiej Biblioteki Anna Fałat wraz z kierownikiem filii w Murckach panią  Beatą Bogdan, dyrektorzy placówek oświatowych naszej dzielnicy – dyrektor Przedszkola nr 72 – pani Bożena Uglorz, dyrektorzy katowickich liceów, techników oraz Zespołów Szkół, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Murckach pan Krzysztof  Zaczek, przedstawiciele  zaprzyjaźnionych zakładów pracy:

Dyrektor KWK Murcki Staszic pan Marek Skuza, Kierownik Biura Rozwoju Organizacji i Szkoleń firmy Tauron – pani Magdalena Jaskóła Rurka, nasz lokalny ekolog – pan Sylwestr Szweda, inspektor nadzoru adaptacji sal oraz budowy ogrodu pan Krzysztof Cichy, przedstawiciele:

– emerytowanych pracowników oraz absolwentów naszej szkoły,

– klubów sportowych UKS Orzeł i Bonito,

– drużyny Harcerzy Rzeczpospolitej „Dziewięciu z Wujka”,

– administracji dzielnicy Murcki,

– działkowców Pracowniczych ogrodów działkowych „Rezeda”,

– mieszkańców dzielnicy Murcki oraz gospodarze tej uroczystości – dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, młodzież szkoły oraz przedstawiciele instytucji, z którymi CEE na pewno nawiąże współpracę, a mianowicie:

– Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

– Śląskiego Ogrodu  Botanicznego,

– Uniwersytetu Śląskiego wydział biologii i ochrony środowiska, wydział nauk o ziemi,

– Nadleśnictwa Katowice,

– Muzeum Energetyki.

Otwarcie uświetniła swoim występem orkiestra dęta grupy Tauron Wytwarzanie przy elektrowni Łaziska Górne pod dyrekcją pana Bogusława Plichta.

Podczas uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Goźlińska, która przybliżyła zebranym gościom historię powstania CEE oraz cele i formy  działalności tej instytucji. Następnie głos zabrał pan Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, który powiedział między innymi:

„Katowice stawiają na ekologię, czego dowodem jest chociażby nagroda w szóstej edycji konkursu Eco-Miasto. Realizujemy szereg działań skierowanych na poprawę jakości powietrza, czy środowisko naturalne. Ważną ich częścią jest także edukacja, którą teraz będziemy mogli prowadzić w doskonałych warunkach, jakie daje nam powstałe Centrum Edukacji Ekologicznej, które będzie służyło uczniom, a także  wszystkim zainteresowanym, którzy wyrażą chęć odwiedzenia tego miejsca. Będzie ono promować działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych Śląska, pozwalające na poznanie przyrody w jej bezpośrednim otoczeniu”.

                     

  

   Goście Centrum Edukacji Ekologicznej będą mieli bezpośredni dostęp do terenu badań, dzięki czemu będą mieli możliwość zapoznania się z różnorodnością biologiczną oraz charakterystyką gatunków roślinnych lub zwierzęcych występujących w najbliższej okolicy. Dodatkowym atutem jest możliwość dokonywania obserwacji zmian w środowisku przyrodniczym w zakresie fauny i flory. W ramach niniejszego projektu utworzono wydzielone miejsca dla szkółki buka pospolitego, ogrodu z roślinami użytkowymi, kompostownika oraz pokazowej hodowli owadów. Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach to inwestycja o wartości 2,1 mln zł, z czego dofinansowanie środkami unijnymi wynosi 1,8 mln zł. W grudniu 2015r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, natomiast w sierpniu 2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie i rozpoczęła się jego realizacja. 

Prace  zapoczątkował remont  klas oraz pomieszczeń socjalnych. Adaptacja tych pomieszczeń była kompleksowa i polegała na generalnym remoncie – od położenia nowych podłóg,  poprzez burzenie ścian, wymianę instalacji elektrycznej, drzwi, po malowanie. Projekt obejmował również stworzenie ogrodu sensoryczno – botanicznego, nasadzenie buka pospolitego (rośliny chronionej w pobliskim Rezerwacie – Lesie Murckowskim) oraz stworzenie strefy edukacji przez zabawę. – tłumaczy Sławomir Witek, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu i dodaje, że w ramach projektu zakupiono wyposażenie sal centrum, m. in.: drukarkę 3D, piec do wypalania gliny, sprzęt multimedialny. 

W ramach projektu przewidziane są działania edukacyjne, które będą odbywały się w 3 zaadoptowanych na ten cel pracowniach w budynku szkoły. Planowana jest organizacja zajęć edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, konferencji, pokazów filmów przyrodniczych, konkursów związanych z ekologią, wystaw prac plastycznych (cyklicznych oraz okazjonalnych) dla osób w różnych grupach wiekowych.

W pracowniach plastyczno – komputerowych będą tworzone afisze, plakaty, biuletyny, ulotki oraz filmy promujące postawy proekologiczne. Oprócz tego w pracowni plastycznej będą odbywały się zajęcia z wykorzystaniem pras graficznych oraz pieca do wypalania gliny.

Młodzież Zespołu Szkół nr 2 rozpoczęła już zajęcia w centrum. W sali audiowizualnej odbyły się prelekcje dotyczące ekologii w ramach zajęć z biologii i geografii oraz warsztaty ekologiczne. Obecnie zakończyły się prace nad ważną częścią centrum, jaką jest ogród sensoryczno – botaniczny. Ogród z roślinami użytkowymi będzie idealnym sposobem na obudzenie w odwiedzających potrzeb poznawczych oraz  odpowiedzialności za posadzone rośliny, które będą wymagały odpowiedniej opieki – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej. Ważnym elementem kompleksu przyrodniczego jest ogród sensoryczny. W jego obrębie dokonano nasadzenia roślin oddziałujących w sposób zintensyfikowany na zmysły (wzrok, węch, słuch, dotyk i smak), które będą wykorzystane do celów terapeutycznych oraz edukacyjnych, zwłaszcza dla osób niewidomych lub osób z zaburzeniami psychofizycznymi. 

Oprócz doznań wizualnych odwiedzający tę część ogrodu, będą mieli możliwość rozwinięcia swoich pozostałych zmysłów – słuchu, węchu czy dotyku, a przepływająca w pobliżu „sucha rzeczka” dostarczy wrażeń słuchowych. Specjalnie dobrane rośliny wydawać będą określone zapachy oddziałujące na zmysł węchu, różne struktury roślin zapewnią zróżnicowane doznania dotykowe. Nasadzona roślinność charakteryzuje się określonymi cechami fizycznymi, takimi jak: kształt, rodzaj powierzchni, barwa, wydawany zapach, dźwięk, które działają terapeutycznie i relaksacyjnie dla osób przebywających na terenie ogrodu. Uczestnicy w ramach rekreacji będą mieli także szansę na edukację przez zabawę, z wykorzystaniem specjalnych urządzeń edukacyjnych (Telegraf Akustyczny, Kołyska Newtona, Krater, Platforma Obrotowa, Gong Tam – Tam, Kalejdoskop, Lepkość i Gęstość Cieczy).

Umieszczone w tej strefie miejsce do obserwacji meteorologicznych ułatwi zrozumienie istnienia zjawisk pogodowych. Ogród jest przystosowany do potrzeb wszystkich grup wiekowych (dzieci młodzież, dorośli, osoby starsze) oraz osób z niepełnosprawnościami. Elementy małej architektury takie jak ławki, stoły czy wiaty umożliwią oraz ułatwią przeprowadzanie zajęć na powietrzu bez względu na warunki atmosferyczne. 

   Otwarcie miało również część artystyczną, którą przygotowali wraz z uczniami nauczyciele mający zajęcia w CEE. Pokazano dwie scenki nawiązujące do zdrowego stylu życia oraz w humorystyczny sposób pokazano piękno przyrody Lasu Murckowskiego.

 

 

W dalszej części Prezydent Katowic wraz z przedstawicielami Wydziału Edukacji i Sporu, dyrekcji szkoły, Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska oraz Zakładu Zieleni Miejskiej uroczyście przecięli wstęgę i dokonali otwarcia ogrodu sensoryczno – botanicznego, który wszyscy obecni zwiedzili.

  

oprac. mgr Iwona Goźlińska

Skip to content