PERSPEKTYWICZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

NA LATA 2014 – 2018

Misja szkoły:

Jesteśmy szkołą, w której stwarzamy uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, przy pełnym zaangażowaniu profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej i pracowników szkoły. Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności określone w Podstawie Programowej, przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych (gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego), podjęcia ważnych decyzji dotyczących dalszej kariery zawodowej i drogi życiowej, rozpoznajemy i rozwijamy uzdolnienia oraz zaspokajamy potrzeby specjalne i udzielamy niezbędnej pomocy wszystkim uczniom. Rodzice są partnerami szkoły w wychowaniu i edukacji swoich dzieci.

Wizja: Szkoła realizuje zadania dydaktyczno – wychowawczo, stwarzając warunki do indywidualnego rozwoju ucznia i przygotowując go do:

 • podjęcia decyzji dotyczących dalszej drogi kształcenia, zawodowej i życiowej;
 • efektywnej nauki przygotowującej do egzaminów zewnętrznych;
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów;
 • twórczego myślenia;
 • współpracy w grupie;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 • wyboru profesji;
 • funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

Szkoła zaspokaja specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i udziela profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez nauczycieli i specjalistów – pedagoga oraz we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.

Szkoła realizuje proces wychowawczy we współpracy z rodzicami udzielając im wsparcia

w wychowaniu młodzieży w partnerstwie i zaufaniu. Rodzice są partnerami – włączającymi się w procesy edukacyjne.

W swojej pracy kierujemy się podstawami prawnymi – szczególnie Konstytucją RP i Podstawą Programową oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

Praca Szkoły podlega ewaluacji, a formułowane i wdrażane wnioski służą do doskonaleniu jakości pracy.

Priorytety:

 1. Rozpoznajemy i zaspokajamy indywidualne potrzeby każdego ucznia z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi diagnozy pedagogicznej.

 2. Realizujemy procesy edukacyjne i dostosowujemy ich przebieg do możliwości każdego ucznia.

 3. Stosujemy nowoczesne metody pracy sprzyjające rozwojowi twórczego myślenia oraz umiejętności społecznych niezbędnych w nowoczesnym społeczeństwie.

 4. Aktywnie współpracujemy z rodzicami uczniów, włączając ich w realizację założeń koncepcji.

 5. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym – partnerami szkoły, poszerzając ofertę edukacyjną oraz integrując społeczność szkolną ze społecznością lokalną.

 6. Prowadzimy profesjonalne doradztwo zawodowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy z uczniem i grupą, organizujemy doradztwo zawodowe.

 7. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej jest ukierunkowane na podnoszenie jakości pracy szkoły, a także wspomaga nauczycieli w rozwoju zawodowym.

 8. Praca szkoły jest analizowana, poddawana ewaluacji wewnętrznej, a wnioski formułowane na jej podstawie będą wdrażane w celu doskonalenia jej pracy.

 9. Wszystkie podmioty szkoły są aktywnie angażowane w działania ewaluacyjne, opinia rodziców jest systematycznie analizowana, a wnioski z prezentowane społeczności szkoły.

Cele strategiczne na lata 2016–2018

 1. Osiągnięcie jak najlepszych wyników nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

 2. Podniesienie poziomu frekwencji uczniów poprzez odpowiednie działania, we współpracy z rodzicami.

 3. Współpraca z rodzicami, angażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w pracach i działaniach na rzecz szkoły.

 4. Współpraca z ościennymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami i organizacjami wspomagającymi pracę szkoły.

 5. Współpraca z pracodawcami (organizacja praktyk, gwarancja pracy).

 6. Organizacja zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych związanych z wyborem dalszego kształcenia oraz kariery zawodowej.

 7. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, konkursach artystycznych (organizowanie dodatkowych zajęć, stwarzanie warunków do rozwijania talentów, nagradzanie uczniów w różnych formach).

 8. Wyrównywanie szans (organizacja dodatkowych zajęć, możliwość poprawy ocen, objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną, wspieranie uczniów w trudnej sytuacji życiowej).

 9. Podnoszenie poziomu aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców poprzez wprowadzenie nowych form prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz sportowych zajęć dodatkowych.

 10. Doskonalenie pracy wszystkich elementów organizacyjnych, współpraca z rodzicami, współpraca nauczycieli w ramach Zespołów Przedmiotowych.

 11. Współpraca dyrekcji, nauczycieli z Samorządem Uczniowskim (angażowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły)

 12. Wdrażanie programu Wychowawczego Szkoły.

 13. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów i pracowników (systematyczne monitorowanie warunków bezpieczeństwa w szkole oraz w czasie wyjść, wyjazdów, imprez i uroczystości).

 14. Rozwijanie i unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły.

 15. Promocja szkoły na zewnątrz oraz w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe

Organizacja pracy szkoły:

– doskonalenie pracy wszystkich elementów organizacyjnych, współpraca z rodzicami, współpraca nauczycieli w ramach Zespołów Przedmiotowych polegająca na tworzeniu planów, ustalaniu terminów spotkań, wymianie doświadczeń, organizowaniu lekcji otwartych, praca w Zespole Wychowawczym (organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych we współpracy z wychowawcami i rodzicami, znalezienie sposobów na poprawę frekwencji uczniów oraz motywowanie uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce, do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach poprzez organizację zajęć dodatkowych zgodnych z potrzebami uczniów), współpraca z Dyrekcją Szkoły w każdym obszarze pracy,

– doskonalenie dobrego przepływu informacji między wszystkimi pracownikami szkoły i Dyrekcją (prowadzenie zeszytu zarządzeń, przekazywanie informacji z wykorzystaniem strony internetowej, dziennika elektronicznego, spotkania Rady Pedagogicznej, spotkania w zespołach przedmiotowych),

– współpraca nauczycieli z rodzicami, angażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w pracach i działaniach na rzecz szkoły, doskonalenie przepływu informacji o postępach uczniów (rozmowy indywidualne, zebrania, konsultacje, bieżąca informacja w dzienniku elektronicznym), jak również o działaniach szkoły (aktualności na stronie internetowej szkoły, na tablicach informacyjnych, stworzenie tablic informacyjnych w SP 48. MDK „Południe”, w Bibliotece Miejskiej),

– współpraca Dyrekcji i nauczycieli z Samorządem Uczniowskim (zbieranie informacji o tym co uczniowie chcieliby zmienić w szkole, popieranie inicjatyw uczniów, dawanie możliwości o współdecydowaniu w różnych działaniach szkoły, angażowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły),

– zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, konkursach artystycznych poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, konkursów międzyklasowych, udział w programach unijnych, stwarzanie warunków do rozwijania talentów,

– wyrównywanie szans poprzez organizację dodatkowych zajęć, dawanie możliwości poprawy, objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz inną, aby uczeń mógł osiągnąć sukces.

Działania wychowawcze i profilaktyczne:

– diagnoza środowiska szkolnego, wdrażanie programu wychowawczo – profilaktycznego (kształtowanie odpowiednich postaw, rozwijanie i wzmacnianie postawy i świadomości patriotycznej, uświadamianie uczniom ich praw i obowiązków),

– eliminacja, redukcja czynników ryzyka,

– przeciwdziałanie absencji szkolnej,

– przeciwdziałanie zjawiskom agresji i przemocy,

– przygotowanie młodzieży do świadomego poruszania się na rynku pracy,

– uświadomienie i pokazanie młodzieży różnorodnych form i sposobów spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia,

– pomoc psychologiczno – pedagogiczna we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami,

– wspieranie uczniów w trudnej sytuacji życiowej,

– prowadzenie działań profilaktycznych (organizacja warsztatów, wykładów, szkoleń profilaktycznych dla uczniów, rodziców, nauczycieli).

Bezpieczeństwo w szkole

– dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią, w czasie wyjść i wyjazdów poprzez informację o bezpiecznych zachowaniach w odpowiednich sytuacjach i miejscach, aktywne dyżury, nauczycielskie, monitorowanie wejść i wyjść do placówki, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,

– systematyczne monitorowanie warunków bezpieczeństwa i higieny,

– zapewnianie bezpiecznych warunków nauki i pracy,

– systematyczne upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i higieny,

– współpraca ze służbami BHP (organizacja szkoleń, przeglądy techniczne szkoły),

– wzmożenie systemu opieki podczas przerw między zajęciami.

Baza szkoły rozwijanie bazy szkoły poprzez:

– bieżące remonty, adaptowanie istniejących pomieszczeń na pracownie (pracownia turystyczna, przedmiotów elektrycznych, audiowizualna, komputerowe),

– oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznej,

– zakup nowoczesnych pomocy naukowych (programy komputerowe, nowy sprzęt sportowy, projektory, tablice interaktywne),

– współpraca z wydawnictwami w celu pozyskiwanie podręczników i pomocy naukowych.

Działania dydaktyczne:

– płynne i systematyczne wprowadzanie i monitorowanie nowej podstawy programowej,

– odpowiedni dobór programów i podręczników, stosowanie aktywnych metod nauczania,

– prowadzenie diagnozy uczniów (testy na wejściu i wyjściu), rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów,

– prowadzenie analizy, wyciąganie i wdrażanie wniosków z egzaminów próbnych i zew., – poszukiwanie i stosowanie nowatorskich metod i sposobów prowadzenie zajęć,

– umożliwiamy rozwijanie zainteresowań uczniów,

– wyrównywanie szans uczniów,

– organizacja wycieczek i wyjść i wyjazdów programowych,

– bieżące sprawdzanie umiejętności i wiadomości uczniów,

– jawne i jasne ocenianie według WZO (przekazywanie informacji zwrotnej),

– wykorzystywanie bazy i pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej,

– nauka korzystania z różnych źródeł i przetwarzania informacji,

– indywidualizacja procesu kształcenia.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

– współpraca z rodzicami (w czasie zebrań, spotkań indywidualnych, angażowanie rodziców w życie szkoły),

– współpraca ze Szkołą Podstawową 48, Przedszkolem, MDK Murcki, Radą Jednostki Pomocniczej, KHW S.A., Związkiem Górnoślązaków, Spółdzielnią Mieszkaniową i Parafialną Świetlicą Środowiskową, UKS Bonito, UKS Orzeł, Śląską Izbą Turystyczną, teatrami, kinami, muzeami, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,

– współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3, IV Komisariatem Policji, Strażą Miejską, Urzędem Pracy.

Promocja szkoły

– prezentacja osiągnięć szkoły w środowisku, na zewnątrz, prezentowanie aktualności z życia szkoły na stronie internetowej oraz w instytucjach środowiska lokalnego,

– rozwijanie oferty edukacyjnej,

– pozyskiwanie sojuszników naszych działań (pracodawcy, absolwenci),

– działania na rzecz środowiska lokalnego (współorganizowanie festynu, parafiady),

– spotkania z rodzicami ościennych szkół,

– nagranie filmu promującego szkołę, stworzenie ulotek, plakatów oraz postawienie banera informującego o szkole przed wjazdem na teren dzielnicy.

Model absolwenta

Absolwenci naszej szkoły, którzy ukończą edukację będą gotowi na podjęcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, na studiach wyższych lub podejmą pracę, zgodnie z możliwościami, zdolnościami i dalszą karierą zawodową.

Młodzież będzie przygotowana na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich przyszłości. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności przydatne do kontynuowania uczenia się
i studiowania, posiadający umiejętność zachowania się w każdej sytuacji, współpracujący

w grupie, z poszanowaniem każdego człowieka, stosujący zasadę równości wobec innych – młodzi ludzie będą mogli rozpocząć swoje dorosłe życie.

Absolwenci będą wykazywać się twórczym myśleniem i działaniem adekwatnie do swoich rozpoznanych możliwości psychofizycznych, świadomi swoich zdolności i talentów.

Uczeń jest dla nas nadrzędną wartością i jego wszechstronny rozwój to nasz główny priorytet.

System motywacji w szkole

W szkole funkcjonuje system motywacji uczniów do nauki. Głównym założeniem systemu jest stosowanie odpowiednich metod pracy z uczniem oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań i promowanie ich w społeczności szkolnej.

Cele funkcjonowania systemu:

 • podniesienie poziomu osiągnięć uczniów z poszczególnych przedmiotów;

 • promowanie pozytywnych zachowań od rozpoczęcia nauki;

 • niwelowanie zachowań niepożądanych wśród uczniów;

 • kształtowanie nawyków związanych z systematyczną pracą, obowiązkowością i odpowiedzialnością;

 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów uczniów;

 • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i zachowaniu.

Formy wzmocnień pozytywnych stosowane w ramach systemu:

 • pochwała na forum klasy;
 • pochwała na forum szkoły – podczas apelu lub akademii okolicznościowych;
 • pochwała wobec rodziców w czasie zebrań;
 • pochwała pisemna dla rodziców w czasie akademii;
 • publikacja prac, wytworów nagrodzonych wysokimi notami na stronie internetowej; tablicach na terenie szkoły (za zgodą nagrodzonego);
 • świętowanie w klasie wraz z wychowawcą klasy sukcesów uczniów i klasy.

W systemie priorytetowe jest dostrzeganie wszelkich sukcesów uczniów, postępów

w nauce, zarówno tych uzdolnionych jak i uczniów mających trudności w nauce i zachowaniu, ale robiących postępy.

Wsparciem dla szkoły w realizacji zadań będą rodzice, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz inne instytucje i pracodawcy wspomagający pracę szkoły.

Skip to content