W związku z wprowadzeniem przez MEN Rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Po spotkaniu z zespołem kierowniczym oraz przewodniczącymi zespołów przedmiotowych dyrektor ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach zarządza co następuje:

Funkcjonowanie szkoły od 25.03.2020r. – 08.04.2020r.

Od 09.04.2020r. Do 14.04.2020r. – wiosenna przerwa świąteczna

1. Placówka od dnia 25.03.2020r. do 10.04.2020r. na podstawie w/w rozporządzenia jest dalej zamknięta. Wejście pracowników do placówki jest możliwe za zgodą lub na polecenie dyrektora szkoły (kontakt pod numerem 32 255 80 55 – portiernia lub 603 662 744 – dyrektor szkoły).

Wstęp i korzystanie z terenu boisk szkolnych oraz ogrodu sensoryczno – botanicznego wzbroniony do odwołania.

2. Sekretariat szkoły pracuje zdalnie – kontakt poprzez e – mail: zsz2murcki@poczta.onet.pl  lub telefon 603 662 744 – dyrektor szkoły.

3. Nauczyciele pracują zdalnie, kontakt rodziców i uczniów – poprzez dziennik elektroniczny vulcan (wiadomości, ogłoszenia, zadania, dodatkowe e-maile nauczycieli), przez podane numery telefonów (jeżeli jest taka potrzeba). Informacje również na stronie internetowej szkoły.

4. W dniu 23.03.2020r. Dyrektor szkoły wspólnie z nauczycielami ustalił tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem multimediów, komunikatorów, poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, mediów społecznościowych oraz innych materiałów edukacyjnych dostępnych na pltformach(nie wymagamy zakupu dodatkowego sprzętu np. kamer, oprogramowania itp.)

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

f) sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów, rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

4. We wtorek tj. 24.03.2020r. wychowawcy otrzymają nowy plan zajęć dla klas, który  wprowadzą do dziennika vulcan, 

5. Formy, sposoby pracy z uczniami, weryfikacja postępów w nauce oraz ocenianie, jak również godziny konsultacji  ustalają nauczyciele danego przedmiotu (informację należy przekazać rodzicom i uczniom przez wiadomości vulcan, ponadto do dyrektora szkoły na pocztę iwona.gozlinska@o2.pl – najpóźniej do dnia 26.03.2020r.). Odczytanie takiej wiadomości przez ucznia i rodzica jest równoznaczne z akceptacją jej treści.

Od dnia 25 marca 2020 roku – potwierdzanie realizacji zajęć następuje poprzez wpisanie  przed tematem symbolu „KnaO” (kształcenie na odległość).

6. Uczeń ma obowiązek codziennie odebrać materiały przesłane przez nauczyciela w dniu, w którym przewidziane są dane zajęcia (obowiązuje rodzaj zajęć w planie, godzina nie jest obligatoryjna, nauczyciele indywidualnie ustalają godziny konsultacji). Należy potwierdzać obecności uczniów na zajęciach, zaleca się wpisanie skrótu „nz” (nauczany zdalnie).

7. Nie stosowanie się do terminów wykonania prac  wyznaczonych przez nauczyciela może skutkować otrzymaniem oceny ndst.

8. Prace uczniów mogą być oceniane, wszystkie w wadze 1, w związku z tym traci moc zapis WZO, przewidujący konieczność uzyskania ocen w wadze 2, aby była możliwa klasyfikacja.

9. Uczniowie, którzy nie podjęli próby poprawy oceny ndst za I semestr powinni ustalić z nauczycielem danego przedmiotu formę zaliczenia – ostateczny termin zdawania 03.04.2020r. Osoby, które nie podejmą żadnej próby otrzymują ocenę cząstkową – ndst na II semestr, w wadze 1.

Na czas zdalnego nauczania zawiesza się wyrównywanie różnic programowych.

10. Poprawa ocen bieżących następuje po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem danego przedmiotu (dotyczy tylko ocen ndst).

11. Wszystkie informacje dotyczące braku łączności z internetem, choroby, itp. należy sygnalizować wychowawcom lub dyrektorowi szkoły.

12. Uczniów klasy 4AT klasyfikujemy do dnia 17.04.2020r., konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 20.04.2020r. (o miejscu, godzinie i formie konferencji – informacja zależna od rozwoju sytuacji).

Skip to content