sekretariat

1.   Wniosek i wydanie duplikatu świadectw  i  dyplomów.

2.  Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

3.  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej.

4. Procedura zwolnienia z wychowania fizycznego.

5. Procedura zwolnienia z II języka obcego.

dokumenty szkolne

1. Protokół klasyfikacyjny – technik elektryk – śródroczny.

2.   Protokół klasyfikacyjny – technik elektryk – klasyfikacja roczna.

3.  Protokół klasyfikacyjny – technik górnictwa podziemnego.

4.  Protokół klasyfikacyjny – technik obsługi turystycznej – śródroczny.

5.  Protokół klasyfikacyjny – technik obsługi turystycznej – klasyfikacja roczna.

6. Protokół klasyfikacyjny – technik ogrodnik – śródroczny.

7. Protokół klasyfikacyjny – technik ogrodnik – klasyfikacja roczna.

8. Protokół klasyfikacyjny – technik eksploatacji portów i terminali – śródroczny.

9. Protokół klasyfikacyjny – technik eksploatacji portów i terminali – klasyfikacja roczna.

10. Sprawozdanie z działalności dydaktycznej – gimnazjum – śródroczne.

11. Sprawozdanie z działalności dydaktycznej – gimnazjum – klasyfikacja roczna.

12.  Uzasadnienie ocen niedostatecznych.

13.  Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej – gimnazjum.

14.  Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej – technikum.

15.  Sprawozdanie z realizacji pracy wychowawczej.

16.  Sprawozdanie z realizacji pracy własnej.

17.  Karta wyjścia – wycieczki programowe.

18.  Karta wycieczki.

19.  Wniosek o skreślenie z listy uczniów.

20.  Notatka służbowa z skreślenia z listy uczniów.

21.  Projekt edukacyjny – regulamin
kontrakt
plan pracy
strona tytułowa
konsultacje
karta samooceny ucznia
proponowane oceny
prezentacja

22. Aneks w zakresie form i metod pracy do podstawy programowej. 

dokumenty komisji socjalnej

Regulamin komisji socjalnej.

Załącznik nr 1 –  Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku.

Załącznik nr 2  – Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników i pomocy naukowych.

Załącznik nr 3 –  Wniosek o udzielenie  pomocy finansowej, zapomogi zdrowotnej i losowej.

Załącznik nr 4 –  Wniosek o zapomogę zdrowotną z art.72  Karty   Nauczyciela

Załącznik nr 5 –  Wniosek o przyznanie   pożyczki na cele mieszkaniowe.

Załącznik nr 5_1 – Umowa pożyczki.