Informacja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji:

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych
publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej
szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym do branżowych szkół
I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021r

Terminy rekrutacji 2020/2021

Decyzja WE-KZ.537.10.2020 Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 24 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) określam:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego

liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej

szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności do końca stycznia do końca stycznia
2 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do końca lutego do końca lutego
do końca września1) do końca września1)
3 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, terminu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z tego sprawdzianu, biorąc pod uwagę terminy dokonania czynności, o których mowa w lp. 8 i 11. do końca lutego do końca lutego
4 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej prowadzącej szkolenie sportowe informacji o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w danej szkole lub danym oddziale. do końca lutego do końca lutego
5 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej języka obcego, który jest drugim językiem nauczania w danej szkole lub danym oddziale. do końca lutego do końca lutego
6 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym języka obcego, który jest językiem nauczania w danym oddziale. do końca lutego do końca lutego
7 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe. od 11 maja 2020 r.do 23 czerwca 2020 r. do godz.15.00 od 22 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. do godz.15.00
od 26 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.1) od 14 grudnia 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.1)
8 Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału
dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego,
oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
do oddziału wymagającego szczególnych
indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień
kierunkowych) oraz do szkół i oddziałów
prowadzących szkolenie sportowe w szkołach
ponadpodstawowych.
od 11 maja 2020 r. do 20 maja 2020 r. do godz.15.00 od 22 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. do godz.15.00
9 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. od 21 maja 2020 r. do 3 czerwca 2020r.; II termin2): 15-17 czerwca 2020 r. od 28 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
10 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. od 21 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.; II termin2): 15-17 czerwca 2020 r. od 28 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
11 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne). od 21 maja 2020 r. do 3 czerwca 2020r.; II termin2): 15-17 czerwca 2020 r. od 28 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r
12 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 5 – 10 czerwca 2020 r.; II termin2): 18 – 19 czerwca 2020 r. 3–7 sierpnia 2020 r.
13 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 10 czerwca 2020 r.; II termin2): 19 czerwca 2020 r. 7 sierpnia 2020 r.
14 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych; sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna). 10 czerwca 2020 r.; II termin2): 19 czerwca 2020 r. 7 sierpnia 2020 r.
15 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. godz.15.00 ————————-
16 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 24 czerwca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.
do 16 listopada 2020 r.1) do 18 grudnia 2020 r.1)
17 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 10 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.
do 1 grudnia 2020 r.1) do 7 stycznia 2021 r.1)
18 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 13 lipca 2020 r. 17 sierpnia 2020 r.
2 grudnia 2020 r.1) 8 stycznia 2021 r.1)
19 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. od 26 października 2020 r. od 11 maja 2020 r. do 20 maja 2020 r. do godz.15.00 od 22 lipca 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.
od 26 października 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.1) od 14 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r.1)
20 Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 13 lipca 2020 r.
do 20 lipca 2020 r. do godz.15.00
od 17 sierpnia 2020 r.
do 21 sierpnia 2020 r. do godz.15.00
od 3 grudnia 2020 r.
do 10 grudnia 2020 r.1)
od 11 stycznia 2021 r.
do 19 stycznia 2021r.1)
21 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 lipca 2020 r. do godz.14.00 24 sierpnia 2020 r. do godz.14.00
  11 grudnia 2020 r.1) 20 stycznia 2021 r.1)
22 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 21 lipca 2020 r. 24 sierpnia 2020 r.
23 Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 22 lipca 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.
24 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 28 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
25 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
26 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
27 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły