Terminy postępowania rekrutacyjnego

oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych

na rok szkolny 2019/2020

1. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych) tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

        a) Załącznik – terminy

2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

      a) Załącznik – terminy

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych) tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,

na rok szkolny 2019/2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,

na rok szkolny 2019/2020

13 maja 2019r. – 25 czerwca 2019r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

Pamiętaj! Wniosek, który wydrukujesz i chcesz złożyć w szkole musi być podpisany w miejscach na to przeznaczonych!

13 maja 2019r. – 25 czerwca 2019r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

Pamiętaj! Wniosek, który wydrukujesz i chcesz złożyć w szkole musi być podpisany w miejscach na to przeznaczonych!

Od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

21 czerwca 2019 w godz.  8.00-15.30 w sekretariacie szkoły. 25 czerwca 2019, w godz. 8.00-15.30 w punkcie naborowym.

Od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

21 czerwca 2019 w godz.  8.00-15.30 w sekretariacie szkoły. 25 czerwca 2019, w godz. 8.00-15.30 w punkcie naborowym.

Do 28 czerwca 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Do 28 czerwca 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

15 lipca 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

(art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 163 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe)

15 lipca 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

(art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 163 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe)

16 lipca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 lipca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 16 lipca do 18 lipca 2019r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Od 16 lipca do 18 lipca 2019r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r. – Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki.

Od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r.Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki.

25 lipca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

25 lipca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Terminy postępowania UZUPEŁNIAJĄCEGO do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych) tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,

na rok szkolny 2019/2020

Terminy postępowania UZUPEŁNIAJĄCEGO do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,

na rok szkolny 2019/2020

26 lipca 2019r. – 30 lipca 2019r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

26 lipca 2019r. – 30 lipca 2019r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

Do 5 sierpnia 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Do 5 sierpnia 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

20 sierpnia 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

(art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 163 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe)

20 sierpnia 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

(art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 163 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe)

21 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 21 sierpnia 2019r. do 23 sierpnia 2019r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Od 21 sierpnia 2019r. do 23 sierpnia 2019r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Od 21 sierpnia2019 r. do 29 sierpnia 2019r. Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki.

Od 21 sierpnia2019 r. do 29 sierpnia 2019r Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki.

30 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

30 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.