Szkoła informuje, że na stronie https://cuwkatowice.bip.gov.pl/stypendia-i-zasilki-szkolne/stypendia-i-zasilki-szkolne.html zostały zamieszczone informacje dotyczące stypendiów i  zasiłków szkolnych. Do pobrania są instrukcje wraz z wnioskami i przykładami ich wypełnienia.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia
15 września danego roku szkolnego
w szkole w przypadku uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto
Katowice.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony
po upływie w/w terminu, tj. po 15 września (art.90n ust.7 ustawy o systemie oświaty).
Wówczas do wniosku należy dołączyć stosowne uzasadnienie uprawdopodobniające
przyczynę, która uniemożliwiła złożenie wniosku w ustawowym terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Referacie

ds. Funduszy Stypendialnych od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 7:30 do 15:30

lub pod numerem
telefonu: 32 494 06 57.
Skip to content