OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczące zasad zapewnienia opieki stomatologicznej nad uczniami Zgodnie z treścią ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078) organ prowadzący szkołę w przypadku braku znajdującego się na terenie szkoły gabinetu dentystycznego powinien zawrzeć porozumienie z gabinetem dentystycznym posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia […]